Algemene leverings-, dienstverlenings- en betalingsvoorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied

 1. Deze Algemene Voorwaarden (“AV”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen mopack GmbH (“wij”) en onze contractant (de “klant”), voor zover de klant een ondernemer is. 
 2. AV van de klant worden uitdrukkelijk afgewezen. Dit geldt ook indien wij, terwijl wij op de hoogte zijn van afwijkende of aanvullende voorwaarden van de klant, zonder voorbehoud diensten verlenen of betalin-gen aanvaarden. 
 3. In het kader van een doorlopende zakelijke relatie zijn onze AV tevens van toepassing op alle toekomsti-ge transacties, zonder dat het noodzakelijk is opnieuw hiernaar te verwijzen. 

 

§ 2 Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

 1. Onze offertes zijn vrijblijvend en niet bindend. 
 2. De overeenkomst komt pas met onze schriftelijke opdrachtbevestiging tot stand.
 3. Indien onze opdrachtbevestiging afwijkt van de bestelling van de klant, worden de afwijkingen geacht te zijn goedgekeurd indien de klant niet onmiddellijk hiertegen bezwaar maakt.
 4. Indien onze opdrachtbevestiging afwijkt van de bestelling van de klant, worden de afwijkingen geacht te zijn goedgekeurd indien de klant niet onmiddellijk hiertegen bezwaar maakt.

 

§ 3 Auteursrecht, tekeningen, schema‘s

 1. De contractueel verschuldigde prestatie is vrij van juridische gebreken, voor zover een derde binnen het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland dienaangaande geen aanspraken jegens de klant kan doen gelden. Wij zijn uitsluitend verplicht ervoor te zorgen dat de contractueel verschuldigde prestatie ook in andere landen vrij is van rechten van derden, indien dit schriftelijk door ons is bevestigd.
 2. Voordat de opdracht wordt verstrekt, controleert de klant voor zijn rekening of het product geen inbreuk maakt op auteursrechten of andere rechten van derden. De klant vrijwaart ons van alle aanspraken van derden in verband met inbreuk op auteursrechten. Daarbij draagt de klant tevens de kosten van gerechtelijke vervolging, zelfs indien deze kosten de wettelijke kosten te boven gaan.
 3. Tekeningen, schema‘s, ontwerpen etc. zijn en blijven ons eigendom. Voor de vervaardiging daarvan is een separate vergoeding verschuldigd. Indien een overeenkomst met de klant tot stand komt, wordt de vergoeding in mindering gebracht op het uiteindelijke bedrag van de bestelling. Vermenigvuldiging is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming.
 4. Indien bovengenoemde objecten of documenten door ons worden overhandigd, ligt hierin geen overdracht of toekenning van rechten (gebruikslicentie) aan de klant besloten.

 

§ 4 Licentievergoedingen

De klant draagt licentievergoedingen, bijv. voor het “Duales System Deutschland“, zelf af. De klant vrijwaart ons dienaangaande van alle aanspraken. Voor zover de klant de opdruk van licentiemerken, bijv. “Der grüne Punkt“, wenst, verzekert de klant dat door hem een overeenkomst met betrekking tot het gebruik van het licentiemerk is gesloten.

 

§ 5 Prijzen

 1. Onze prijzen gelden af fabriek (Incoterms 2020 EXW, mopack, Dettingen/Erms).
 2. Alle prijzen zijn nettoprijzen en worden verhoogd met de bij levering geldende omzetbelasting.
 3. Aandelen in de kosten van hulpmiddelen zoals drukplaten, films, kopieën, stanswerktuigen etc. worden separaat in rekening gebracht. De klant verkrijgt niet - ook niet gedeeltelijk - de eigendom van deze hulpmiddelen. Een recht in wording wordt hierdoor evenmin gevestigd.
 4. In geval van gestegen productiekosten, met name ten gevolge van loonsverhogingen en prijsstijgingen bij grond- en hulpstoffen, zijn wij gerechtigd tot prijsverhogingen, mits tussen het tijdstip waarop de overeenkomst is gesloten en het tijdstip van afname een periode van ten minste 3 maanden is verstreken.

 

§ 6 Levering

 1. Levering vindt plaats af fabriek overeenkomstig Incoterms 2020 (Incoterms 2020 EXW, mopack, Dettingen/Erms).
 2. De levertijd blijkt uit de opdrachtbevestiging. Indien niet in de opdrachtbevestiging is vastgelegd dat de levertijd bindend is, betreft het de vermoedelijke en globale levertijd.
 3. De levertijd start op het tijdstip van verzending van de opdrachtbevestiging, echter niet voordat de klant de vereiste documenten aan ons ter beschikking heeft gesteld of een vereiste aanbetaling heeft verricht.
 4. De termijn voor het verrichten van onze prestatie wordt in geval van overmacht (force majeure) redelijkerwijs verlengd. Dit geldt niet indien de overmacht en de duur daarvan niet van invloed zijn op de periode waarin wij onze prestatie verrichten. Bij het vaststellen van de redelijke verlenging van de termijn voor het verrichten van onze prestatie dient rekening te worden gehouden met de duur van het obstakel en een passende aanlooptijd. Als overmacht gelden tevens gebeurtenissen die bij het sluiten van de overeenkomst niet konden worden voorzien, zoals pandemieën en epidemieën, tekorten aan energie en grondstoffen, stakingen, uitsluitingen op grond van overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen en oorlog. Wij zullen de klant onverwijld in kennis stellen van het feit dat sprake is van overmacht alsmede het vermoedelijke einde daarvan. Indien de overmacht zonder onderbreking meer dan drie maanden voortduurt, of de levertermijn op grond van verschillende gevallen van overmacht meer dan vier maanden wordt verlengd, zijn zowel de klant als wij gerechtigd de overeenkomst te annuleren. In geval van overmacht is het doen gelden van aanspraken op schadevergoeding en andere aanspraken uitgesloten. De verplichting tot het verrichten van een tegenprestatie vervalt, en reeds verrichte aanbetalingen worden terugbetaald. De regelingen zoals vastgelegd in dit lid gelden overeenkomstig indien de desbetreffende omstandigheden bij een subleverancier optreden en gevolgen hebben voor de levering aan ons
 5. Een overeengekomen termijn voor het verrichten van onze prestatie geldt onder het voorbehoud van volledige en tijdige levering door onze contractanten aan ons (leveringsvoorbehoud). Dit geldt niet indien uit de gesloten overeenkomst duidelijk voortvloeit dat het inkooprisico door ons wordt gedragen, of sprake is van een onbeperkte soortschuld. De verplichting tot het verrichten van onze prestatie vervalt evenmin op grond van het leveringsvoorbehoud, indien wij voor de in het kader van de relatie met de klant te verrichten prestatie geen congruente dekkingstransactie hebben gesloten met onze leveranciers, of zelf toerekenbaar ervoor hebben gezorgd dat deze congruente dekkingstransactie niet is uitgevoerd. Indien geen congruente dekkingstransactie beschikbaar is, zullen wij de klant onverwijld hiervan in kennis stellen.
 6. Wij zijn gerechtigd tot deelleveringen, voor zover hierdoor geen onredelijke nadelen ontstaan voor de klant, en zij van de klant kunnen worden gevergd.
 7. Op aanspraken op schadevergoeding ten gevolge van niet-inachtneming van de termijn voor het verrichten van onze prestatie is § 13 van toepassing.

 

§ 7 Risico-overdracht

Het risico van toevallige ondergang gaat over bij overdracht aan de transporteur bij mopack in Dettingen/Erms. Indien het voor aflevering gereed verklaarde product op het afleveringstijdstip niet door de klant wordt afgenomen, gaat het risico van toevallige ondergang op het afleveringstijdstip over op de koper.

 

§ 8 Vertraging in afname

Indien de klant het product niet tijdig afneemt, is de klant per begonnen week een bedrag van 0,5% van de orderwaarde c.q. de waarde van de deellevering, in totaal echter ten hoogste 5% van de orderwaarde c.q. de waarde van de deellevering aan ons verschuldigd. Het is de klant toegestaan, aan te tonen dat minder schade is geleden.

 

§ 9 Betaling

Tenzij sprake is van een afwijkende schriftelijke overeenkomst dienen alle betalingen door de klant in euro voor diens rekening en risico, met name ten aanzien van tijdige betaling, te worden verricht. Betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden verricht. Indien betaling binnen 14 dagen na factuurdatum plaatsvindt, verlenen wij 2% korting. Deze korting wordt echter alleen verleend indien alle eerder verschuldigde betalingen zijn verricht.

 

§ 10 Verrekening, recht van retentie

De klant mag bedragen verrekenen met onbetwiste of in rechte vastgestelde vorderingen.
In geval van onbetwiste of in rechte vastgestelde vorderingen is de klant gerechtigd tot uitoefening van het recht van retentie.

 

§ 11 Reclamatie

 1. De klant dient het product onmiddellijk na ontvangst te onderzoeken. Indien hierbij gebreken worden vastgesteld, dient de klant onverwijld, echter uiterlijk binnen 2 werkdagen schriftelijk te reclameren.
 2. Over verborgen gebreken dient de klant onverwijld, uiterlijk binnen 2 werkdagen na vaststelling schriftelijk te reclameren.
 3. In de reclamatie dient het vastgestelde gebrek nauwkeurig te worden aangeduid. In overleg dienen op ons verzoek foto’s te worden gemaakt van de gebrekkige producten en aan ons te worden overhandigd.
 4. Indien niet binnen de genoemde termijnen schriftelijk over een gebrek wordt gereclameerd, wordt het product geacht te zijn goedgekeurd. Dit geldt niet indien wij gebreken met boze opzet hebben verzwegen.
 5. In geval van een opzettelijk ingediende onterechte reclamatie is de klant verplicht de hieraan verbonden kosten te dragen die hierdoor voor ons ontstaan.

 

§ 12 Rechten in geval van gebreken, verjaring

 1. In geval van een gebrek zijn wij gerechtigd het gebrek te verhelpen of een product zonder gebreken te leveren, zulks naar onze keuze.
 2. Voor het nakomen van de verplichting als bedoeld in lid 1 gunt de klant ons een redelijke termijn, echter ten minste een termijn van tien werkdagen. Deze termijn start op het tijdstip van sommatie door de klant.
 3. De kosten die zijn verbonden aan het nakomen van de verplichting als bedoeld in lid 1 zijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor onze rekening. Extra kosten die ontstaan door transport van de producten naar een andere locatie dan de oorspronkelijke gebruikslocatie zijn niet voor onze rekening.
 4. Ons recht om nakoming van de verplichting als bedoeld in lid 1 op grond van wettelijke bepalingen geheel of gedeeltelijk te weigeren, blijft onaangetast
 5. Onderdelen die in het kader van de nakoming van de verplichting als bedoeld in lid 1 zijn vervangen, worden ons eigendom en dienen aan ons te worden overhandigd.
 6. Garantieclaims op grond van gebreken verjaren – in afwijking van § 438 lid 1 punt 3 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) - twaalf maanden na overgang van het risico. Dit geldt niet in geval van gebreken die met boze opzet zijn verzwegen, of bij een product dat overeenkomstig de gebruikelijke toepassing is gebruikt voor een bouwwerk en gebreken in dat bouwwerk heeft veroorzaakt (§ 438 lid 1 punt 2 b) Duits BGB).
 7. De verjaringstermijn van de garantierechten van de klant overeenkomstig § 438 Duits BGB start op grond van een door ons verholpen gebrek niet opnieuw indien, nadat een gebrek is verholpen, sprake is van hetzelfde gebrek of gevolgen van het feit dat het desbetreffende gebrek gebrekkig is verholpen.
 8. Op het doen gelden van aanspraken op schadevergoeding is aanvullend § 13 van toepassing.
 9. De wettelijke regelingen met betrekking tot het recht van verhaal van verkoper als bedoeld in § 445a en § 445b Duits BGB blijven onverminderd van kracht.

 

§ 13 Aansprakelijkheid

 1. In geval van schending van het lichaam, de gezondheid of het leven zijn wij onbeperkt aansprakelijk.
 2. Wij zijn tevens onbeperkt aansprakelijk volgens de productaansprakelijkheidswet.
 3. Wij zijn aansprakelijk voor de toerekenbare niet-nakoming van essentiële contractuele verplichtingen. Als essentiële contractuele verplichtingen gelden verplichtingen die dienen te worden nagekomen om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, en op de nakoming waarvan de klant normaal gesproken mag vertrouwen. Indien wij essentiële contractuele verplichtingen niet opzettelijk of door grove nalatigheid niet nakomen, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voor de overeenkomst typische, voorzienbare schade.
 4. Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor de niet-nakoming van contractuele verplichtingen door opzet of grove nalatigheid.
 5. Wij zijn niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van contractuele verplichtingen indien ons slechts eenvoudige nalatigheid ten laste kan worden gelegd, en het geen essentiële contractuele verplichtingen betreft.
 6. Voor het overige is de aansprakelijkheid voor toerekenbare niet-nakoming van contractuele verplichtingen beperkt tot de typische, voorzienbare schade.

 

§ 14 Medewerking bij productaansprakelijkheid

 1. De klant zal ten aanzien van de voor de veiligheid relevante aspecten geen veranderingen aanbrengen in de producten. De klant zal met name aanwezige waarschuwingen voor risico’s in geval van oneigenlijk gebruik niet veranderen of verwijderen. In geval van schending van deze verplichting vrijwaart de klant ons in de interne relatie van aanspraken van derden in verband met productaansprakelijkheid, tenzij de klant niet verantwoordelijk is voor de fout die de aansprakelijkheid heeft veroorzaakt.
 2. Indien wij verplicht zijn om bepaalde maatregelen te treffen, met name om over te gaan tot productwaarschuwingen of het terugroepen van een product, dient de klant naar beste vermogen medewerking hieraan te verlenen.
 3. De klant stelt ons onverwijld schriftelijk in kennis van risico’s die de klant bekend worden.

 

§ 15 Eigendomsvoorbehoud

 1. De producten blijven tot volledige voldoening van alle vorderingen op grond van de zakelijke relatie ons eigendom (onder voorbehoud geleverd product).
 2. De klant is bevoegd in het kader van het gewone handelsverkeer te beschikken over het onder voorbehoud geleverde product. In geval van een lopende rekening dient de voorbehouden eigendom als zekerheid voor de saldovordering ten gunste van ons. Vorderingen die op grond van het gebruik van het onder voorbehoud geleverde product voor de klant ontstaan op derden, met name door doorverkoop, draagt de klant inclusief alle nevenrechten reeds nu voor alsdan tot zekerheid over aan ons. Wij aanvaarden deze overdracht.
 3. Verwerking of aanpassing van het onder voorbehoud geleverde product door de klant vindt steeds plaats voor ons. Indien een onder voorbehoud geleverd product samen met andere producten die niet aan ons toebehoren wordt verwerkt tot een nieuw product, verkrijgen wij de mede-eigendom van het nieuwe product. De omvang van de mede-eigendom is afhankelijk van de waarde van het onder voorbehoud geleverde product in relatie tot de waarde van de andere verwerkte of aangepaste producten ten tijde van de verwerking of aanpassing.
 4. Indien het onder voorbehoud geleverde product door de klant tot één uniform product wordt verbonden of vermengd, en één van de andere producten als hoofdproduct dient te worden beschouwd, hebben wij recht op de evenredige eigendom van het ontstane product. De omvang van de mede-eigendom is afhankelijk van de waarde van het onder voorbehoud geleverde product in relatie tot de waarde van de andere verbonden of vermengde producten ten tijde van de verbinding of vermenging. De klant draagt deze mede-eigendom reeds nu voor alsdan over aan ons, en deze overdracht wordt reeds nu voor alsdan door ons aanvaard.
 5. De klant is verplicht om tegenover zijn afnemer de eigendom voor te behouden totdat de volledige koopsom is voldaan.
 6. De klant is gemachtigd de ontstane vorderingen voor onze rekening te incasseren, totdat de machtiging door ons wordt ingetrokken of de betaling aan ons wordt gestaakt. Wij zullen deze incassomachtiging  alleen intrekken indien de klant in gebreke is met betaling, de financiële situatie van de klant verslechtert of het faillissement van de klant wordt aangevraagd.
 7. Indien de incassomachtiging door ons wordt ingetrokken, dient de klant de voor het innen van de vorderingen vereiste gegevens aan ons ter beschikking te stellen.
 8. Van ieder beslag op het onder voorbehoud geleverde product of de producten waarvan wij de (mede-) eigendom bezitten door derden, met name in geval van executoriale maatregelen, alsmede ieder beslag op onze vorderingen door derden dient de klant ons onverwijld schriftelijk in kennis te stellen, waarbij de klant de voor de uitoefening van onze rechten vereiste documenten aan ons ter beschikking dient te stellen.
 9. Wij verplichten ons ertoe de zekerheden waarop wij recht hebben naar onze keuze op verzoek van de klant vrij te geven, voor zover de waarde van onze zekerheden de vorderingen waarvoor zekerheid is gesteld met meer dan 10% te boven gaat.

 

§ 16 Verbod op overdracht

 1. De klant mag rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst uitsluitend met onze voorafgaande schriftelijke toestemming geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden.
 2. Lid 1 geldt niet voor de overdracht van een vordering betreffende een vergoeding in de zin van § 354a van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB).

 

§ 17 Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

 1. Plaats van uitvoering voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de order van de klant is de zetel van ons bedrijf in Dettingen/Erms.
 2. Indien de klant een handelaar is, geldt de rechtbank die bevoegd is voor onze zetel in Dettingen/Erms, Duitsland, als exclusief bevoegde rechtbank.
 3. Daarnaast zijn wij gerechtigd tot instelling van een rechtsvordering tegen de klant bij diens algemeen bevoegde rechtbank.
 4. Op deze overeenkomst is Duits recht van toepassing, voor zover de zetel of vestiging van de klant zich in de Bondsrepubliek Duitsland bevindt. De toepasselijkheid van het UN-kooprecht (CISG) is in deze gevallen uitgesloten. Indien de klant niet beschikt over een zetel of vestiging in Duitsland, is uitsluitend het UN-kooprecht (CISG) van toepassing.

 

§ 18 Gegevensbescherming

Wij wijzen erop dat wij de gegevens van de klant in het kader van de contractuele relatie verwerken met inachtneming van de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De desbetreffende bepalingen met betrekking tot de verwerking van gegevens zijn opgenomen in onze privacyverklaring.

 

§ 19 Partiële ongeldigheid

 1. Indien een of meer bepalingen van deze AV of bepaalde gedeelten van een bepaling ongeldig zijn, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst als geheel.
 2. Met het oog op de jurisprudentie van de Duitse Hoge Raad (“Bundesgerichtshof”), op grond waarvan een clausule met betrekking tot partiële ongeldigheid slechts leidt tot omkering van de bewijslast, is het echter de uitdrukkelijke wil van partijen de geldigheid van de overige bepalingen van deze AV onder alle omstandigheden te handhaven.
 3. Lid 1 en 2 zijn overeenkomstig van toepassing in geval van een leemte in de regelgeving.

 

Stand: mei 2021