Algemene leverings-, service en betalingsvoorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden ("AV") zijn van toepassing op alle contracten tussen mopack GmbH ("wij") en de contractant ("klant"), voor zover de klant een ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een bijzonder publiekrechtelijk fonds is. AV van de klant worden uitdrukkelijk verworpen. In het kader van een vaste zakelijke relatie, zijn onze algemene voorwaarden ook van toepassing op alle toekomstige transacties, zonder dat hiernaar opnieuw hoeft te worden verwezen.

 

§ 2 Contract sluiten, inhoud van het contract

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. We hebben recht op tussentijdse verkoop. Pas na onze schriftelijke orderbevestiging is het contract gesloten.Wijkt onze orderbevestiging af van de bestelling van de klant, dan gelden afwijkingen als aanvaard, als de klant er niet onmiddellijk bezwaar tegen maakt. Afwijkingen van de contractgoederen op een in de handel gebruikelijke manier zijn toegestaan. Dit geldt voor de kwaliteit en de kwantiteit. In de handel gebruikelijke afwijkingen dienen in het bijzonder te worden beoordeeld op basis van de test- en beoordelingsrichtlijnen van de GKV en de bepalingen van het Verband der Wellpappenindustrie e.V..

 

§ 3 Auteursrecht, tekeningen, plannen

De vrijheid van juridische gebreken is alleen van toepassing op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland.De klant controleert, voorafgaand aan de opdracht en op zijn kosten, of de goederen geen inbreuk maken op de auteursrechten van derden. De klant stelt ons vrij van alle claims door derden wegens inbreuk op het auteursrecht. Hij draagt ook de kosten die voortvloeien uit eventuele rechtsvervolging, zelfs als deze de juridische kosten overschrijden. Tekeningen, plannen, ontwerpen, enz. zijn en blijven ons eigendom. Uw aandeel in de productie zal afzonderlijk worden vergoed. Komt een contract met de klant tot stand, dan wordt de vergoeding van het latere orderbedrag afgetrokken. Reproductie is alleen toegestaan met voorafgaande toestemming.

 

§ 4 Royalty’s en licentierechten

De klant draagt licentiekosten, zoals die bijv. gelden voor het duale systeem in Duitsland, zelf af. De klant vrijwaart ons van alle hieruit voortvloeiende claims. Wil de klant dat er een licentieteken, zoals "De groene punt" op een product wordt gedrukt, dan verzekert hij dat het betreffende contract over het gebruik van de licentie wordt afgesloten.

 

§ 5 Prijzen

Onze prijzen zijn af fabriek (Incoterms 2010: ex works). Alle prijzen zijn nettoprijzen, exclusief het bij levering geldende BTW-tarief. Kosten voor hulpmiddelen, zoals drukplaten, films, kopieën, stanswerktuigen, enz. worden afzonderlijk gefactureerd. De klant verwerft geen, zelfs geen evenredig, aandeel in het eigendom van deze hulpmiddelen. Er ontstaat hierdoor ook geen omkeerbaar recht. Bij toenemende productiekosten, met name als gevolg van loonsverhogingen en prijsstijgingen voor grondstoffen en hulpmaterialen, hebben we het recht om de prijzen te verhogen, als er tussen het sluiten van het contract en de afname van het product een periode zit van meer dan 3 maanden.

 

§ 6 Levering

De levering is af fabriek, overeenkomstig Incoterms 2010 (ex works). De leveringstermijn wordt berekend op basis van de bepalingen in de orderbevestiging. Is in de orderbevestiging geen bindende levertijd opgenomen, dan wordt uitgegaan van de in te schatten levertijd. De leveringstermijn begint bij het verzenden van de orderbevestiging, maar niet voordat de klant ons de benodigde documenten heeft verstrekt of de vereiste aanbetaling heeft gedaan. In geval van overmacht, in het bijzonder bij natuurrampen, arbeidsconflicten, brand en terroristische aanslagen, zal de levertijd dienovereenkomstig worden verlengd. Zorgt de overmacht voor een vertraging van meer dan drie maanden, dan heeft de klant het recht om het contract te herroepen. Intrekken moet schriftelijk worden gemeld. De leveringstermijn is afhankelijk van het tijdig leveren door onze toeleveranciers. We hebben het recht om in gedeelten te leveren, voor zover de klant daardoor geen onnodige nadelen ondervindt.

 

§ 7 Risico-overdracht

Het risico van onopzettelijk verlies gaat met de overdracht van de goederen over op de vervoerder. In het geval dat de goederen niet worden geaccepteerd, gaat het risico van onopzettelijk verlies, door onze verklaring dat de goederen gereedheid zijn voor verzending, over op de klant.

 

§ 8 In gebreke blijven bij afname

Worden de goederen door de klant niet binnen de daarvoor geldende termijn geaccepteerd, dan moet hij ons per begonnen week een bedrag betalen van 0,5% van de orderwaarde of van de waarde van de deellevering, met echter een totaal van maximaal 5% van de orderwaarde of de waarde van de deellevering. De klant heeft het recht om aan te tonen dat de schade minder is.

 

§ 9 Betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, moeten alle betalingen door de klant in EUR worden voldaan, waarbij kosten en risico, met name in het geval van niet op tijd betalen, bij de klant liggen. Betalingen zijn verschuldigd binnen 30 dagen na factuurdatum. Op betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum verlenen we een korting van 2%. Daarbij wordt verondersteld dat alle eerdere verschuldigde betalingen zijn gedaan.

 

§ 10 Verrekening, Recht van retentie

De klant heeft de mogelijkheid om het factuurbedrag te verrekenen met onbetwiste of wettelijk vastgestelde claims. Uitoefening van het recht van retentie door de klant is toegestaan in het geval van onbetwiste of wettelijk vastgestelde claims.

 

§ 11 Reclameren in geval van gebreken

De klant moet de goederen onmiddellijk na ontvangst inspecteren. Gebreken die hierbij worden ontdekt moeten door de klant onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen, schriftelijk worden gemeld. Verborgen gebreken moeten door de klant onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen na constatering, schriftelijk worden gemeld,. In de klacht moet het geconstateerde defect exact worden aangeven. Na overleg moeten, op ons verzoek, foto's van de defecte producten worden gemaakt en aan ons worden opgestuurd. Wordt een defect niet binnen de gestelde termijnen schriftelijk gemeld, dan wordt ervan uitgegaan dat de goederen zijn goedgekeurd. Dit is niet van toepassing als de gebreken door ons opzettelijk zijn verzwegen.

 

§ 12 Rechten in geval van gebreken

We hebben het recht om, naar onze eigen keuze, het product dat gebreken vertoont te repareren of te vervangen door een product zonder gebreken. Voor het uitvoeren van deze service verleent de klant ons een periode van tien werkdagen. De periode begint op het moment dat de klant de claim indient. De kosten van aanvullende werkzaamheden in geval van gebreken worden door ons gedragen. Kosten, die ontstaan door het transport van de producten naar een andere dan de opgegeven locatie, worden door ons niet vergoed. Vorderingen vanwege gebreken verjaren binnen 12 maanden na de risico-overdracht. Dat geldt niet, als wij het defect opzettelijk hebben verzwegen, of als het gaat om een verborgen gebrek.

 

§ 13 Aansprakelijkheid

We zijn volledig aansprakelijk in geval van schade aan lichaam, gezondheid of leven. We zijn volledig aansprakelijk volgens de wet op de productaansprakelijkheid. We zijn aansprakelijk voor verwijtbare schending van essentiële contractuele verplichtingen. Essentieel zijn die contractuele verplichtingen, die de uitvoering van het contract mogelijk maken en op basis waarvan de klant in principe kan vertrouwen. Worden de essentiële contractuele verplichtingen door ons niet opzettelijk of grof nalatig geschonden, dan blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de contractueel typische, te voorziene schade.We zijn volledig aansprakelijk voor opzettelijke of zeer nalatige schending van contractuele verplichtingen. We zijn in geval van schending van contractuele verplichtingen niet aansprakelijk, als ons slechts eenvoudige nalatigheid en geen schending van essentiële contractuele verplichtingen wordt aangerekend. Voor het overige blijft de aansprakelijkheid voor de verwijtbare schending van contractuele verplichtingen beperkt tot de typerende, voorzienbare schade.

 

§ 14 Eigendomsvoorbehoud

De producten blijven ons eigendom, tot het moment dat alle vorderingen uit de zakelijke relatie zijn betaald (voorbehoudsgoederen). De klant is bevoegd om in het gebruikelijke zakelijke verkeer over de voorbehoudsgoederen te beschikken. Bij een lopende rekening dient het eigendomsvoorbehoud als waarborg voor een voor ons geldende saldo-claim. Vorderingen die de klant opbouwt door het gebruik van de voorbehoudsgoederen ten opzichte van derden, met name door wederverkoop, worden door de klant met alle aanvullende rechten, nu al – als garantie – aan ons toegewezen. Wij accepteren deze overdracht. De klant is verplicht om ten opzichte van zijn klanten een eigendomsvoorbehoud te claimen totdat de volledige koopprijs is betaald. De klant is gerechtigd om de claims die ontstaan, tot het moment dat wij dat recht intrekken of totdat de betaling aan ons wordt aangepast, voor onze rekening door te voeren.

De machtiging voor automatische incasso zullen wij alleen intrekken als de klant in gebreke blijft met betaling, de vermogenssituatie van de klant verslechtert, of als er een aanvraag wordt ingediend voor het starten van een insolventieprocedure over het vermogen van de klant.In geval dat de machtiging voor automatische incasso wordt ingetrokken, moet de klant ons alle gegevens verstrekken die nodig zijn om de claims te kunnen incasseren. De klant moet ons onmiddellijk schriftelijk informeren over de toegang van derden tot de voorbehoudsgoederen of tot objecten waarvan wij (mede)eigenaar zijn, met name handhavingsmaatregelen, en voor toegang van derden tot onze claims. Hij dient ons daarbij te voorzien van de documenten die nodig zijn om onze rechten te doen gelden. Wij verplichten ons, naar eigen keuze, om de garantiebedragen, op verzoek van de klant te verlagen, als die bedragen meer dan 10% hoger zijn dan de te garanderen claims..

 

§ 15 Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank, rechtskeuze

Als plaats van uitvoering voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht van de klant en als exclusief bevoegde rechtbank geldt de vestigingsplaats van ons bedrijf: Dettingen/Erms. Bovendien hebben wij het recht om de klant te dagvaarden bij de voor hem geldende algemeen bevoegde rechtbank. Voor dit contract geldt het Duitse recht. De toepassing van het VN-koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

 

§ 16 Salvatorische clausule

Mochten een bepaling of delen van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De partijen verplichten zich om de ongeldige bepaling (of het ongeldige gedeelte ervan) te vervangen door een economisch gelijkwaardige bepaling. Hetzelfde geldt voor een maas in de regelgeving.

 

§ 17 Privacy

We wijzen erop, dat we in het kader van de contractuele relatie de gegevens van de klant opslaan overeenkomstig § 27 e.v, BDSchG (Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Versie: Januari 2018